ØresundsBron SV DA

25 år
som förbinder
Sverige och Danmark

Den 1 juli 2000 invigdes Öresundsbron. Sedan dess har den förenat Sverige och Danmark och skapat nära band mellan de två länderna i Öresundsregionen. Förbindelsen består – grovt sagt – av tre delar, nämligen tunneln, ön Pepparholmen och själva Öresundsbron. Du kan läsa mer om dem här.

Tunneln
Tunneln är 4,05 kilometer lång. Av detta är 3 510 meter en sluten tunnel, medan det finns 270 meter infart och utfart i varje ände. Tunnelröret rymmer två järnvägstunnlar, två motorvägstunnlar samt en service- och flyktvägstunnel. Trots att tunneln verkar som en lång förbindelse är den sammansatt av 20 element som var och en är 176 meter lång, 8,6 meter hög och 38,8 meter bred. Varje element väger 55 000 ton. De är gjutna på land, varpå de sänktes ned i en utgrävd ränna på havsbotten och monterades samman till ett långt tunnelrör.

Pepparholmen
Pepparholmen är en konstgjord ö som utgör den mellersta delen av Öresundsförbindelsen. Den anlades 1995 för att vara en plats där tunnelröret och högbron kunde mötas. Ön består av 7,5 miljoner kubikmeter havsbundsmaterial, som grävdes upp när man skapade den konstgjorda rännan där tunneln skulle placeras. I början var Pepparholmen helt karg, men idag finns det många växter och djur som har hittat till ön från Danmark och Sverige. Pepparholmen är bland annat hem för en stor population av harar, möss och kaniner, och det har observerats över 500 arter insekter och 30 arter av spindlar – några av dem är sällsynta och hotade.

Öresundsbron
Öresundsbron är en kombinerad järnvägs- och motorvägsbro. År 1995 tas det första spadtaget för Öresundsförbindelsen, och år 1997 är man redo att placera den första bropelaren. År 2000 är den nya förbindelsen mellan Sverige och Danmark klar. Spannet – avståndet mellan bropelarna – är 490 meter, vilket är ett av de längsta i världen. På den högsta punktet är vägbanan 57 meter över havets yta, men de högsta bropelarna sträcker sig 203,5 meter över Öresund.

Följ Broloppet 2025